FANDOM


Redes

Mòdul 5: Xarxes locals

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Introducció a les xarxes locals: 66 hores.

UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors en xarxes locals cablejades i sense fils: 66 hores.

UF 3: Detecció i resolució d’incidències en xarxes locals: 33 hores