FANDOM


Ofimatica1

Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Aplicacions ofimàtiques: Implantació i atenció a l’usuari: 20 hores.

UF 2: Gestió electrònica del correu i l’agenda: 20 hores.

UF 3: Elaboració avançada de documents de text: 30 hores.

UF 4: Elaboració avançada de documents de càlcul: 30 hores.

UF 5: Elaboració avançada de documents amb bases de dades: 35 hores.

UF 6: Tractament d’imatge i vídeo – Presentacions: 30 hores.